Celní služby a INTRASTAT

Celní služby je problematika, kterou se zabýváme již více jak 25 let. Ze zkušeností tak dobře víme, co znamená legislativa. Nekonečná administrativa, změny zákonů a ustanovení na denním pořádku, jazyková bariéra, neustálé starosti, časové průtahy.

To je jen výčet hlavních faktorů, se kterými se člověk může setkat, vstoupí-li do jednání s  úřady. Výjimkou nejsou ani celní úřady.

Přeneste na nás své starosti, šetřete svůj čas a vyzkoušejte naše celní služby a služby ohledně statistického hlášení INTRASTAT.

Air Cargo, dovoz vývoz letecky

Air Cargo tedy dovoz vývoz letecky disponuje narozdíl od námořní přepravy velmi krátkými přepravními časy. Air Cargo je proto pro zásilky, u nichž to jejich povaha, velikost, hmotnost a samozřejmě i cena přepravy, poměrně často žádanou volbou při dovozu nebo vývozu zboží letecky. Nicméně i v tomto případě zboží podléhá jistému celnímu dohledu a při obchodu se třetími zeměmi mimo EU i celnímu odbavení.

V konečné fázi tak i pro Air Cargo poskytujeme plnou škálu služeb a asistenci ohledně celního řízení, celní deklarace, vyskladnění a vyzvednutí zboží z překladiště a následného dovozu do cílové destinace.

Intrastat, obchodování v EU

Obchodování v EU a pohyb zboží v rámci členských zemí Evropské unie je pouze evidován systémem sběru dat formou statistických výkazů předávaných celnímu úřadu. Souhrně se tento proces nazývá INTRASTAT. Povinnost vykazovat data prostřednictvím statistického hlášení INTRASTATse týká fyzických i právnických osob, které překročí asimilační (osvobozující) práh a jsou v České republice registrovány k DPH. Asimilačním prahem pro hlášení INTRASTAT je myšlen součet fakturovaných částek odděleně do a ze zahraničí za kalendářní rok. V minulosti proběhly globální změny v hodnotách asimilačních prahů. Pro dovoz i vývoz byly prahy dříve 8.000.000,- Kč, nyní platí v obou případech práh ve výši 12.000.000,- Kč.

Dovozci a vývozci tedy při obchodování v EU, pokud jim dosud nenastala povinnost podávat statistická hlášení INTRASTAT, si musí sami průběžně sledovat, zda a od kdy, se případně stávají zpravodajskou jednotkou. Vykazování údajů ve statistickém hlášení INTRASTAT částečně vychází z integrovaného tarifu EU zvaného TARIC.

Celní služby samozřejmě provozujeme i včetně vykazování statistického hlášení INTRASTAT, které rádi zpracujeme i zákazníkům z jiných regionů.

Celní deklarace, obchod mimo EU

Každý obchodní a za určitých okolností i neobchodní dovoz či vývoz v režimu se třetími zeměmi, které nejsou součástí Evropské unie, tedy obchod mimo EU, podléhá povinnosti vyclení na celním úřadu.

Veškeré záležitosti spojené s vyclením za Vás vyřídí naše oddělení celní deklarace. Zajistíme Vám odborný a komplexní servis v zastupování při řízení na celním úřadu. Odbavení v rámci celní deklarace nabízíme s již více jak 25-ti letou tradicí.  Celní služby a celní deklarace se snažíme poskytovat na vysoce kvalifikované úrovni. Naši zaměstnanci se školí na odborných seminářích.

Celní odbavení poskytujeme i v německém Hamburku. Nejčastěji se jedná o doklady spojené s dovozem zboží po moři a následném tranzitu z překladiště tedy T1, T2, T5 a A18, případně fiskální vyclení. Vyřídíme však i vývozy a preferenční doklady EUR1, ATR nebo méně obvyklé doklady Karnet TIR, Karnet ATA. Pro zvláštní případy a režimy zajistíme návratku zboží, veterinární dokumenty, průmyslové licence a certifikáty anebo uskladnění v celním skladu.

Disponujeme elektronickým vyclíváním, které značně urychluje celý proces celního odbavení. Nezbytností je pak dostatečně dimenzovaná výpočetní technika s internetovým připojením a zvláštní technické a programové vybavení obzvláště specifické programy podléhající pravidelným zpoplatněným aktualizacím se zabezpečením systémem certifikátů, zřízený elektronický podpis a přístup ke službám VAN operátora.

Celní služby a celní deklarace, svou práci, tak provádíme s využitím všech moderních prostředků a s územní působností nezávisle na sídle.

Celní pošta pro zahraniční obchod

Zahraniční obchod se třetími zeměmi v rámci malých zásilek v poštovním styku řeší celní pošta Praha. Jedná se obvykle o mimounijní dovozy doručované poštou. V současnosti jsou limity cen balíků legislativně nastaveny tak, že většina poštovních zásilek podléhá celnímu dohledu a řádnému vyclení.

Celní úřad tak ve spolupráci s celní poštou odbavuje dané zboží, přičemž samotné vyclívání probíhá obdobným režimem jako na ostatních pracovištích celního úřadu. Limity pro bezcelní dovoz jsou různé podle druhu zboží, navíc se průběžně mění s úpravami legislativy. Ze zásilek nad zákonnými limity je třeba zaplatit clo a DPH.

Pokud nechcete řešit celní deklaraci a vyplnění příslušných formulářů osobně na celní poště v Praze, může Vás zastupovat celní deklarant. Teprve po vyřízení všech náležitostí uvolňuje celní pošta zásilku pro doručení na udanou adresu.

Nabízíme celní deklarace a odbavení zásilek pro zahraniční obchod v poštovním styku. Vyřídíme za Vás všechny nutné kroky a Vaše zásilka dorazí bez zbytečných průtahů a papírování. Zajistíme bezproblémové a rychlé vyřízení všech nezbytných dokladů pro celní řízení.

Celní jednatelství, jiné celní služby

Ručení v celních režimech

V některých případech může celní úřad vyžadovat zajištění celního dluhu při propouštění zboží do celního režimu volného oběhu.

Naše celní služby pro tyto případy nabízejí zajištění celního dluhu formou ručení v celních režimech, které Vám můžeme vyřídit zároveň s vyclením Vašeho zboží. Celní řízení tak proběhne rychleji a efektivněji.

Schválený vývozce

Pro exportně zaměřené subjekty je z hlediska zjednodušení vyclívání výhodné, zřídit si Povolení schváleného vývozce. Pomůžeme Vám splnit podmínky a projít celým procesem pro získání statutu schváleného vývozce.

Certifikát o původu

V rámci zastupování na Hospodářské komoře České republiky vyřizujeme certifikáty o původu zboží.

Spotřební daně SPD

Spotřební daní reguluje stát cenu určitých komodit za účelem zvýšení příjmů do státní pokladny anebo snížení obratu škodlivého zboží. Nejčastějšími případy pro výběr spotřební daně SPD jsou pohonné hmoty, cigarety, tabák, alkohol, technické plyny apod. Správcem spotřebních daní jsou celní úřady. Pro dovozce a podnikatelské subjekty povinované k evidenci a úhradě spotřebních daní nabízíme naše služby a zastupování před celními úřady i pro tyto případy.

Integrovaný tarif TARIC

Integrovaný tarif TARIC je globální databáze Evropské komise, dle které je jednoznačně určeno sazební zařazení zboží a celní sazby jako jsou cla, přídavná cla, spotřební daně apod. Mimo jiné jsou obsahem integrovaného tarifu TARIC také doplňková opatření pro dovoz a vývoz zboží ze a do třetích zemí. TARIC se průběžně dynamicky mění na základě příslušných legislativních změn, přičemž každý rok jsou vydány stovky změnových předpisů. Proto pro každý dovoz či vývoz byť i stejného druhu zboží mohou být v časovém horizontu platná jiná nařízení a je tedy třeba každý případ řešit individuálně.

V případě požadavků podáme zákazníkům v rámci celního poradenství informace ohledně aktuálního sazebního zařazení a dalších údajů k jejich zboží.

Identifikátor EORI číslo

Dle nařízení Komise EHS a ustanovení celního kodexu Společenství musejí být všechny hospodářské subjekty a fyzické osoby ve styku s celními orgány v členských státech Evropské unie jedinečně identifikovatelné, a to na základě identifikátoru tzv. EORI čísla, které jim je přiřazeno. Tímto EORI číslem se pak již dále prokazují při každém kontaktu s celními úřady. V České republice mohou být v EORI registru vedeny pouze subjekty a osoby, které nejsou dosud registrovány v jiném členském státu Evropské unie a mají také sídlo v České republice.

Celní poradenství, celní jednatelství

Informace k dovozu a vývozu zboží, průběhu vyclívání jako i určení sazebního zařazení výrobků, výše cel a daní, žádosti celnímu úřadu, asistenci a zastupování při jednáních s celními úřady, spolupráci při vyřizování závazných informací apod. To vše nabízíme formou celního poradenství a celního jednatelství.

Zjistěte si co pro Vás můžeme udělat

CzechEnglishGermanRussianSlovak
Nahoru