Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Vymezení pojmů, platnost

 1. Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky, dále jen „podmínky“, řídí vztah smluvních stran – Daniel Kadlec dále jako „prodávající“ a jiné osoby či podnikatelského subjektu dále jako „kupující“.
 2. Na případné odlišné obchodní podmínky kupujícího, zejména podmínky nákupu, nebude brán zřetel ani v případě, že jim tyto podmínky výslovně neodporují. Odchylky od podmínek mají platnost pouze v případě, že byly jinde sjednány písemně.
 3. Objednávkou předanou v jakékoliv formě prodávajícímu kupující tyto podmínky bez výhrady a v plném znění přijímá. Každá prodávajícím obdržená objednávka je považována za závaznou.
 4. Spolupracovníci, zaměstnanci, pracovníci a zástupci prodávajícího nejsou oprávněni dojednávat jakékoli vedlejší ústní dohody či dávat jakékoli ústní přísliby vycházející nad rámec těchto podmínek.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky bez předchozího upozornění měnit. Aktuální podmínky budou zveřejněny prostřednictvím internetu.
 6. Stávající znění těchto podmínek je platné od 1.10.2018 a vztahuje se na všechny budoucí obchody.

 

§ 2 Ceny a platební podmínky

 1. Ceny uvedené ve všech materiálech prodávajícího se rozumí v českých korunách, z místa provozovny prodávajícího, bez aktuální platné zákonné daně z přidané hodnoty, bez nákladů na poštovné, nákladů na přepravu a balení a bez pojištění. Balné, poštovné, přepravu eventuelně dobírku a pojištění hradí kupující dle platných cen. Výsledné prodejní ceny budou zvýšeny o daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem platným v den zdanitelného plnění.
 2. Platba za zboží bude provedena v hotovosti nebo dobírkou případně zálohovou fakturou, u prověřených zákazníků lze poskytnout platbu na fakturu s bankovním převodem. Způsob úhrady určuje výhradně prodávající.
 3. Prodávající je zapojen do systému elektronické evidence tržeb v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.
 4. U úhrad zboží bankovním převodem jsou faktury splatné do 14 kalendářních dnů od jejich vystavení, a to připsáním na bankovní účet prodávajícího.
 5. Pro případ, že se kupující octne v prodlení se zaplacením kupní ceny, ztrácí nárok na jakoukoli případnou slevu či úlevu z kupní ceny, pokud mu byla při účtování ceny poskytnuta. V takovém případě prodávající uplatní nárok na doplacení rozdílu mezi cenou předmětu prodeje bez slevy a cenou fakturovanou kupujícímu po poskytnutí slevy samostatnou dodatečnou fakturou se splatností 14 dní.

 

§ 3 Předmět dodávky-zboží a dodací lhůta

 1. Zboží dodávané prodávajícím odpovídá zákonným normám České republiky
 2. Změny kvality zboží, které jsou v dobré víře pokládány pro uzavření smlouvy či splnění dodávky za nepodstatné, jsou přípustné. Zejména jsou vyhrazeny změny konstrukce a tvaru, pokud nedojde k podstatné změně dodávaného předmětu či jeho funkce a vzhledu.
 3. Maximální dodací lhůta činí 30 dní od přijetí kompletní řádné objednávky obsahující všechny potřebné specifikace zboží. Vždy je vyhrazeno předčasné dodání. Konkrétní dodací termín je ve většině případů mnohem kratší a je nutné ho pro jednotlivé obchodní případy ověřit.
 4. V případě vyšší moci a jiných nepředvídaných, neobvyklých a  nezaviněných okolností, které nastanou na straně prodávajícího nebo na straně jeho dodavatele a znemožní dodávku nebo ji značně ztíží (např. nedostávající se možnosti přepravy, stávka, výluka, úřední nařízení), dále jen „překážky“, se dodací lhůta prodlužuje o dobu trvání těchto překážek. Prodávající je povinen kupujícího o těchto překážkách neprodleně informovat. Pokud překážky trvají déle než dva měsíce, mají obě strany právo odstoupit od smlouvy.
 5. Pokud na žádost kupujícího vzniknou další požadavky nebo změny  předmětu dodání, prodlužuje se dodací lhůta o dobu nezbytnou pro  provedení těchto požadavků.
 6. Dodržení plnění dodavatelských závazků prodávajícím je podmíněno včasným a řádným plněním dřívějších závazků kupujícího.

 

§ 4 Místo dodání, doprava a převzetí zboží

 1. Místem dodání zboží je adresa kupujícího uvedená v objednávce, pokud nebude tato adresa uvedena řádně, je místem dodání Ústí nad Labem v souladu s ustanovením §8 bodu 1 těchto podmínek.
 2. Způsob dopravy a dodání zboží určuje prodávající.
 3. Kupující je povinen zboží ihned na místě po jeho převzetí podrobně prohlédnout. Viditelné nedostatky je u prodávajícího třeba neprodleně  (zpravidla nejpozději do 24 hodin po dodání zboží) reklamovat písemně.
 4. Skryté závady je třeba reklamovat ihned po jejich zjištění písemně.
 5. Dodané zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny  včetně veškerých vedlejších závazků. S odběrem zboží kupujícímu v žádném případě nevzniká nárok na užívání ochranných či registrovaných značek, obchodních názvů, patentů a log prodávajícího ani jeho dodavatelů.

 

§ 5 Smluvní pokuta

 1. V případě prodlení platby za dodané zboží a s tím spojené služby je prodávající oprávněn od kupujícího požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý započatý den prodlení ode dne splatnosti, a to i bez zaslání upomínky. Kupující je povinen tuto smluvní pokutu  prodávajícímu uhradit. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu škody.

 

§ 6 Ručení

 1. V případě oprávněné a včasné reklamace závady má kupující právo na bezplatné odstranění závady. Jestliže prodávající odmítne dodatečnou dodávku nebo dodatečné zlepšení může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat snížení ceny.
 2. Podle ustanovení těchto podmínek neručí prodávající za škody, které nevznikly  přímo na předmětu dodávky; zejména neručí za ušlý zisk nebo jiné škody na majetku kupujícího.
 3. Prodávající dále neručí za škody na majetku či zdraví, které vzniknou z následujících či obdobných důvodů: nevhodné nebo neodborné používání, zejména  přetížení, chybná montáž, opravy či úpravy provedené neautorizovanou osobou  popř. uvedení do provozu neoprávněnou, nepoučenou nebo neznalou osobou nebo třetími osobami, typické opotřebování, chybné nebo nedbalé zacházení, nevhodný provozní prostředek, výměna materiálu, vadné stavební práce, nevhodný stavební základ, chemický, elektrochemický nebo fyzikální vliv, pokud nebyly způsobeny úmyslným nebo nedbalým chováním prodávajícího.
 4. Záruční lhůta je 24 měsíců od předání zboží.
 5. Díly, které jsou vyměněny v rámci ručení, přecházejí s přestavbou do vlastnictví prodávajícího.

 

§ 7 Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení od sjednané smlouvy kupujícím pro případ, že kupující odebral zboží od prodávajícího jinak než osobně, převážně tedy formou zásilky, se řídí platnými ustanoveními zákona. Prodávající o takové záležitosti musí být včas a řádně kupujícím informován a nejpozději čtrnáctý den od převzetí zboží musí být dané zboží vhodnou a bezproblémovou formou, v žádném případě na dobírku,  vráceno prodávajícímu v kompletním, nezměněném a nepoškozeném stavu, nejlépe v původním obalu, včetně veškerého příslušenství a souvisejících dokladů; v jiném případě je prodávající od kupujícího oprávněn inkasovat stornovací pokutu ve výši 20% z kupní ceny nejméně však 900,- Kč bez DPH.

 

§ 8 Další ujednání

 1. Místem plnění pro veškeré sjednané povinnosti vyplývající z těchto podmínek, zejména pro dodávky zboží a platby, je Ústí nad Labem.
 2. Tyto podmínky, uzavřené smlouvy a dodávky v rámci obchodních vztahů podléhají výhradně českému právu a stanovám Obchodního a Občanského zákoníku v platném znění.
 3. Veškerá korespondence smluvních stran je v českém nebo slovenském jazyce.
 4. Soudem pro všechny spory a žaloby mezi smluvními stranami je příslušný soud v Ústí nad Labem.
 5. Jestliže se jedno nebo více ustanovení těchto podmínek stalo neplatným, zůstávají ostatní podmínky nedotčeny.

 

§ 9 Uchování dat

 1. Kupující je srozuměn s tím, že relevantní údaje pro plnění dodavatelských závazků, zejména údaje o kupujícím, budou u nás uschovány a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony o ochraně dat.

 

Prohlášení o nakládání s osobními údaji

Uživatel projevil souhlas zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře, kde byl jednoznačně informován o možnosti projevení souhlasu se zpracováním osobních údajů a také odkázán na tento dokument a vyzván k jeho přečtení.

Majitel webu Daniel Kadlec IČ: 04417097 prohlašuje, že na základě projeveného souhlasu uživatele webu zpracovává následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • IP adresa

Za těmito účely:

 • Shromažďování údajů o klientech, jejich oslovení za účelem marketingového či obchodního sdělení.

Na dobu:

 • Po dobu, která je nezbytně nutná pro naplnění účelu jejich zpracování.

K výše uvedeným údajům budou mít přístup následující subjekty a osoby:

 • Správce – firma: Daniel Kadlec IČ: 04417097
 • Partnerská firma: JK SPED s.r.o. IČ:06672965
 • Zpracovatel: Michal Macák – emline.cz, IČ: 75269872 (správce webu)

Přístup k datům je uživateli umožněn na základě žádosti zaslané na email majitele webu:

Výpis dat, které jsou o něm evidovány, mu bude zaslán na email, který majitel eviduje. Na stejném emailu je možné požádat o výmaz dat, zapomenutí, nebo úpravu dat a rozsahu souhlasu.

Osobní údaje z tohoto webu budou uchovávány v jeho databázi, která je přístupná pouze přes zabezpečený protokol HTTPS se zabezpečeným certifikátem.

Cookies s osobními údaji uživatelů se na tomto webu neukládají.

CzechEnglishGermanRussianSlovak
Nahoru